MPPM14

The National Institute of Development Administration (NIDA)

PP7000 การจัดการเชิงกลยุทธ์

Posted by pou.rachada241 on September 5, 2009

 PP 7000 การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management

(เรียน ระหว่างวันที่ 16 ส.ค.52 – 20 ก.ย.52 สอบ 27 ก.ย.52)

ศึกษาความหมาย  แนวความคิดและทฤษฎีว่าด้วยวิสัยทัศน์ (vision) ภารกิจ (missions) จุดมุ่งหมาย (goals) วัตถุประสงค์ (objectives) กลยุทธ์ (strategies)  ขององค์การ  พิจารณาระบบ  และกระบวนการวางแผน (corporate plan) ตั้งแต่แผน  กลยุทธ์จนถึงแผนปฏิบัติการ  และการปฏิบัติตามแผน  การวิเคราะห์และการปรับแผนและการบริหารแผนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  ศึกษากรณีศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมและธุรกิจที่สำคัญ 

รายชื่ออาจารย์ผู้บรรยาย  

 •  อาจารย์ผู้บรรยาย     ศ.ดร.กฤษ เพิ่มทันจิตต์
 •   อาจารย์ผู้บรรยาย     ผศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร
 •   อาจารย์ผู้บรรยาย     ผศ.ดร.บรรลือ สุทธารมณ์ 

อาจารย์ผู้บรรยาย

 • .ดร.กฤษ เพิ่มทันจิตต์
 1. Presentation
 2. Lecture รุ่น 13 view1, view2
 3. สรุปบรรยายจากรุ่นพี่ชุด1 view1, view2
 4. สรุปบรรยายจากรุ่นพี่ view
 5. ผังบรรยาย view
 6. แนวตอบอาจารย์กฤษ(ของรุ่นพี่) view
 7. ส่องกล้องพี่เล็ก ภานุวัฒน์รุ่น13 ข้อ1ข้อ2ข้อ 3  ขอบคุณPong 041

 

 
 • รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร
 1. Presentation
 2. Lecture รุ่น 13 view1
 3. สรุปบรรยายจากรุ่นพี่ view1, view2
 4. สรุปบรรยายจากรุ่นพี่2 view
 5. สรุปบรรยายจากรุ่นพี่ชุด2 view1, view2
 6. ผังบรรยาย view 
 7. แนวตอบอาจารย์ปกรณ์(ของรุ่นพี่) view
 8. แนวตอบอาจารย์ปกรณ์(ของรุ่นพี่) view ขอบคุณPong 041
 9. ส่องกล้องพี่เล็ก ภานุวัฒน์รุ่น13 view ขอบคุณPong 041
 
 Dr.Bunlue
 • ผศ.ดร.บรรลือ สุทธารมณ์
 1. Presentation
 2. ผังบรรยาย view
 3. Lecture รุ่น 13 view1
 4. สรุปบรรยายจากรุ่นพี่ชุด1 view1, view2
 5. สรุปบรรยายจากรุ่นพี่ชุด2 view
 6. แนวตอบอาจารย์บรรลือ(ของรุ่นพี่) view
 7. ส่องกล้องพี่เล็ก ภานุวัฒน์รุ่น13 view ขอบคุณPong 041
   

Exam

 • ข้อสอบPP7000 MPPM14 view

 ข้อสอบเก่า

 • ข้อสอบเก่า 20 Mar 2009 view 
 • ข้อสอบเก่า 20 Aug 2006 view 
 • ้อสอบเก่าอาจารย์บรรลือ view
 • เฉลยข้อสอบเก่า view  
 •  

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

  Connecting to %s

   
  %d bloggers like this: