MPPM14

The National Institute of Development Administration (NIDA)

PP7003 การบัญชีบริหาร

Posted by pou.rachada241 on September 27, 2009

PP 7003 การบัญชีบริหาร (Management Accounting)

(เรียน ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2552  – 8 พฤศจิกายน 2552 สอบ 15 พฤศจิกายน 2552)

ศึกษาแนวคิดและข้อสมมติขั้นมูลฐานทางการบัญชี  มาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจรายงานการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด  ตลอดจนศึกษาการนำข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน  ควบคุมและตัดสินใจ  ได้แก่  การวิเคราะห์รายงานการเงิน  การจัดทำงบประมาณ  งบประมาณลงทุน  พฤติกรรมต้นทุน  การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-กำไร การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ   การบัญชีตามความรับผิดชอบ  การกำหนดต้นทุนผลิตภัณฑ์และการแบ่งสรรค่าใช้จ่าย ต้นทุนฐานกิจกรรม และต้นทุนมาตรฐาน

Course outline and ตารางบรรยาย view

รายชื่ออาจารย์ผู้บรรยาย

 • อาจารย์ผู้บรรยาย รศ.บุญเสริม วิมุกตะนันทน์
 • อาจารย์ผู้บรรยาย รศ.ดวงมณี โกมารทัต
 • อาจารย์ผู้บรรยาย ผศ.ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

อาจารย์ผู้บรรยาย

Boonserm 2
 • รศ.บุญเสริม วิมุกตะนันทน์
 1. Slide บรรยายห้อง 3 ครั้งที่ 2 view
 2. CD จาก MPPM12 download
 3. File เสียง บรรยาย วิชานี้อาจารย์ไม่อนุญาตให้บันทึกเสียงค่ะ
 Doungmanee
 • รศ.ดวงมณี โกมารทัต
 1. Lecture by คุณบุษ ครั้งที่ 2 view
 2. Slide บรรยายห้อง 3 ครั้งที่1 view
 3. Slide บรรยายห้อง 3 ครั้งที่2 view
 4. แบบฝึกหัด ครั้งที่1 view
 5. แบบฝึกหัด ครั้งที่2 ข้อ5 และ ข้อ6
 6. CD จาก MPPM12 download
 7. File เสียง บรรยาย วิชานี้อาจารย์ไม่อนุญาตให้บันทึกเสียงค่ะ
A.Vorakanya
 • ผศ.ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
 1. Lecture by คุณบุษ ครั้งที่ 2 view
 2. สรุปบรรยายเตรียมความพร้อม view
 3. แบบฝึกหัด ครั้งที่1 view
 4. CD จาก MPPM12 download
 5. File เสียง บรรยาย วิชานี้อาจารย์ไม่อนุญาตให้บันทึกเสียงค่ะ
 

เอกสารเพิ่มเติม

1. เอกสารติวของกิ่ง view1

2. เอกสารติวP’Pui view2 P’Puiเพิ่มเติมส่งให้หลังติว download

3. Lecture จาก คุณปัญญา 214 Ch01, Ch02, Ch03, Ch04

4. Lecture Ch05 (Cost-Voulumn-Profit)

5. Cost Accounting view

ข้อสอบเก่า

 • วิชาไม่อนุญาตให้เอาข้อสอบออกมาค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: